Forum för Familjevårds (FfF) synpunkter på Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22).

postat i: Aktuellt | 0

FfF tillstyrker förslaget att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa ändras så att den blir överensstämmande med bestämmelsen om anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen. Likaså att Barnombudsmannen ges möjlighet att lämna uppgifter till IVO av betydelse för tillsyn.

Däremot anser FfF att Barnombudsmannen även ska ha skyldighet att lämna socialtjänsten uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning av ett barns behov av stöd och hjälp motsvarande bestämmelsen i 14 kap 1 § tredje stycket socialtjänstlagen och inte bara en möjlighet.

Barnombudsmannens anmälningsplikt signerad-