Familjehemskonferensen i Göteborg 9-11 september 2015

postat i: Aktuellt, Konferenser | 0

Familjehemskonferensen i Göteborg 9-11 september 2015

Onsdagen den 9 september 2015, kl 14.45 – 15.45
har ni chans att vara med när KSAN och FfF presenterar projektet

”Mammakampen – från instinkt till insikt”
eller
”hur lagar man trasiga barn?”

Välkomna

Rapporterna om barn som far illa och familjehemsplaceringar som havererar har ökat de senaste åren. KSAN* har haft uppdrag från SKL* att arbeta med pilotverksamheten ”Flera mammor – ett placerat barn” inom ramen för regeringsuppdraget om att förstärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks-och beroendevården. Hela satsningen har syftat till att barnet ska få ett bättre och mer enhetligt föräldrastöd utan konflikter mellan de olika inblandade parterna.

Pilotverksamheten ”Flera mammor och ett placerat barn” har genomförts i samarbete mellan KSAN* och Forum för Familjevård*, FfF, ett flertal kommuner och organisationer, som en gruppverksamhet för de tre kategorierna mammor, som finns runt ett placerat barn, nämligen ”de biologiska mammor-
na”, ”familjehemsmammorna” och ”handläggarna inom socialtjänsten som samhällets mammor”.
Verksamheten har erbjudit en oprövad arena för möten och diskussioner mellan kvinnor, som varit ojämlika parter och med olika maktpositioner, om framförallt mammarollen men också kvinnorollen i stort. De olika rollerna förstärker den problematiska samarbetssituationen för gruppen utsatta kvinnor samt kvinnor i samhällets tjänst (familjehemsmammorna och handläggarna i socialtjänsten) kring ett placerat barn.
Slutrapporten ”Mammakampen – från instinkt till insikt” skulle kunna beskriva en ständigt pågående strid om brister, tolkningsföreträden, anfall och försvar, rädslor, sorger och kriser, oärlighet, otillräck-lighet, hot, frivilligt tvång och tillkortakommanden. En annan beskrivning kunde ha handlat om de biologiska mammornas svåra utsatthet på grund av mentalt och kunskapsmässigt underläge.

Men – vi har istället valt att beskriva möjligheterna till förbättringar på flera svåra områden, som fortfarande idag leder till att många barn skiljs från sina föräldrar, syskonskaror splittras, placeringar havererar etc.
I vårt seminarium kommer vi att presentera rapporten och de samarbetsmetoder som utkristalliserats under vårt arbete. Ni kommer också få pröva på någon av dem.

Välkomna att delta i vårt seminarium onsdagen den 9 september 2015, kl 14.45 – 15.45 för att höra mer om hur vi har arbetat med denna viktiga fråga.

Leena Haraké, Stockholm, Socionom, Kanslichef KSAN, ledamot i regeringens ANDT-råd, projektansvarig
Britta Schölin, Kumla, Socionom, styrelseledamot i Forum för Familjevård, projektledare
Mildred Hedberg, Luleå, Vuxenpedagog, moderator och samtalsledare.

*KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor
*SKL – Sveriges kommuner och Landsting
*FfF – Forum för Familjevård